Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.voorbeterleven.nl

Aangezien Takeda Nederland bv (‘Takeda’) veel waarde hecht aan de bescherming van uw privacy, zal het bedrijf zich inspannen om uw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig deze privacyverklaring. Door het bezoeken van deze website aanvaardt u de praktijk die in dit beleid wordt beschreven en stemt u hiermee in.

Welke persoonsgegevens verzamelt Takeda en wat is de bron

Wanneer u deze website bezoekt, kan de volgende informatie automatisch worden verzameld:

 • technische informatie, met inbegrip van het IP-adres (Internet Protocol-adres) dat wordt gebruikt om uw computer met  het internet te verbinden, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, types en versies van browser-plug-ins, besturingssysteem en platform;
 • informatie over uw bezoek, met inbegrip van de volledige URL-clickstream naar, via en vanaf deze site (inclusief datum en tijd), responstijd van de pagina, fouten bij downloaden, duur van het bezoek aan bepaalde pagina’s, interactie-informatie over de pagina (scrollen, klikken en mouse-overs), en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina

Takeda kan ook met derden samenwerken (waaronder zakenpartners, onderaannemers in technische diensten, advertentienetwerken, aanbieders van statistieken en zoekinformatie) en kan informatie van hen over u ontvangen.

Takeda verzamelt, verwerkt en gebruikt andere persoonsgegevens over u wanneer u deze vrijwillig via deze website aan ons verstrekt, waaronder:

 • uw naam, titel, adres en andere contactinformatie, waaronder e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s);
 • informatie die u verstrekt over uzelf en/of anderen om de aard van uw aanvraag te beschrijven. Het is niettemin van het
  grootste belang dat u ons geen (gevoelige) persoonsgegevens van uzelf of anderen verstrekt die kunnen worden
  gebruikt om hen te identificeren, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming hiervoor van die personen hebt.

Bij het verzamelen van uw persoonsgegevens, zal Takeda u laten weten of de gevraagde informatie verplicht is of facultatief. Als u besluit bepaalde informatie niet te verstrekken, kan dit van invloed zijn op uw gebruik van bepaalde bronnen en het vermogen van Takeda om u bepaalde diensten te verlenen.

Het gebruik van uw persoonsgegevens door Takeda

Takeda zal de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerken:

 • informatie geven en diensten verlenen waarom u hebt gevraagd;
 • rapporteren en monitoren van ongewenste voorvallen en reacties die u via de website hebt gemeld;
 • u telefonisch, per post en/of e-mail voorzien van informatie, diensten en/of materialen, afhankelijk van de door u
  aangegeven voorkeur;
 • het houden van enquêtes.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De grondslag van de verwerking van persoonsgegevens door Takeda is als volgt:

 • In bepaalde gevallen kan Takeda uw toestemming vragen voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Mocht u toestemming geven, kunt u later uw toestemming weer intrekken door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de paragraaf ‘Contact’. U dient te bedenken dat het intrekken van uw toestemming geen invloed zal hebben op verwerking die reeds heeft plaatsgevonden.
 • In andere gevallen kan de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving of voor de uitvoering van een overeenkomst die op u van toepassing is. Mogelijk kunt u zich niet afmelden voor deze verwerking of is uw beslissing om u af te melden van invloed op ons vermogen om een contractuele verplichting aan u na te komen.
 • In weer andere situaties kan Takeda uw persoonsgegevens verwerken op basis van de rechtmatige belangen van Takeda. U hebt het recht af te zien van al deze typen verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen, zoals beschreven in de paragraaf ‘Contact’.

Met wie deelt Takeda uw persoonsgegevens?

Takeda kan uw persoonsgegevens delen binnen de bedrijfsgroep van Takeda (d.w.z. de dochterondernemingen/bedrijfsonderdelen, de centrale houdstermaatschappij en de dochterondernemingen/bedrijfsonderdelen van de houdstermaatschappij) wanneer dit nodig is om een legitiem zakelijk doel te bereiken of om de toepasselijke wettelijke voorschriften na te leven (bijvoorbeeld op het gebied van geneesmiddel-/patiëntveiligheid).

Takeda kan uw persoonsgegevens delen met dienstverleners die door Takeda zijn ingehuurd om namens het bedrijf diensten te verlenen, inclusief het verstrekken van door u aangevraagde informatie en diensten, zoals digitale en marketing bureaus, website analyse- en email platforms.
Takeda heeft passende contractuele regelingen getroffen met dergelijke dienstverleners om hen te verbieden uw persoonsgegevens te gebruiken of te delen, behalve voor zover nodig om de gecontracteerde diensten namens Takeda uit te voeren of om te voldoen aan van toepasselijke wetgeving.

Takeda behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te delen mocht het al zijn activiteiten of activa of delen hiervan verkopen, in licentie geven of overdragen. Mocht een dergelijke verkoop, lease (licentiëring) of overdracht plaatsvinden, dan zal Takeda redelijke inspanning leveren om de verkrijger ertoe te bewegen uw persoonsgegevens te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met dit privacybeleid.

Takeda zal geen persoonsgegevens met derden delen voor de eigen marketing of voor promotionele doeleinden.

Takeda is mogelijk verplicht uw persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties, regelgevende instanties en/of rechtbanken, indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevingsverplichting.

Sommige groepsmaatschappijen en/of dienstverleners van Takeda kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar de wetgeving mogelijk niet dezelfde mate van bescherming van uw persoonsgegevens biedt. Takeda zorgt ervoor dat alle passende waarborgen zijn ingebouwd en dat bij dergelijke doorgiften alle toepasselijke wetten en verordeningen worden nageleefd.

Hoe beschermt Takeda uw persoonsgegevens?

Takeda zal redelijke en passende fysieke, organisatorische en technische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Hoewel we ons best doen uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we niet garanderen dat er geen verlies, misbruik of wijziging van gegevens zal plaatsvinden, en elke verstrekking van gegevens geschiedt op eigen risico. Het is belangrijk op te merken dat de veiligheid van informatie die via het internet wordt verzonden, niet kan worden gegarandeerd.

Hoe lang bewaart Takeda uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen bewaard zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, onder voorbehoud van lokale wetten en verordeningen en rechtmatige zakelijke behoeften.

Uw rechten

Personen in de EU hebben bepaalde rechten die aan beperkingen en/of restricties onderworpen kunnen zijn. Deze rechten omvatten het recht om: (i) te verzoeken om inzage en rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, (ii) de verwerking te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en (iii) het recht van gegevensportabiliteit. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, gebruik dan onderstaande contactinformatie. Inwoners van de EU hebben daarnaast het recht een klacht in te dienen over de verwerking van hun persoonsgegevens bij hun lokale toezichthouder inzake gegevensbescherming.

U hebt het recht Takeda te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Takeda zal u doorgaans informeren (alvorens uw gegevens te verzamelen) als het bedrijf van plan is uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of hiervoor uw informatie aan derden door te geven.

U kunt te allen tijde uw recht om deze verwerking te voorkomen, uitoefenen door Takeda te laten weten dat u dergelijke marketing niet wenst te ontvangen. Wanneer u dit recht wilt uitoefenen, kunt u de ‘afmeld’-functie gebruiken in de betreffende communicatie. Ook kunt u de paragraaf ‘Contact’ hieronder raadplegen.

Andere belangrijke informatie

Onze website bevat koppelingen naar websites van derden. Het hier beschreven privacybeleid is niet van toepassing op die websites. Raadpleeg de pagina’s over wetgeving en privacybeleid van elke site die u bezoekt.

Onze website bevat koppelingen naar websites van derden. Het hier beschreven privacybeleid is niet van toepassing op die websites. Raadpleeg de pagina’s over wetgeving en privacybeleid van elke site die u bezoekt.

Google Analytics
Takeda maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een instrument voor webanalyse waarmee eigenaren van websites inzicht krijgen in hoe bezoekers hun website gebruiken. Klanten van Google Analytics kunnen allerlei rapporten inzien over de interactie van hun bezoekers met de website, zodat de website verbeterd kan worden. Google Analytics verzamelt informatie anoniem. Het rapporteert website-trends zonder afzonderlijke bezoekers te identificeren.

Cookies van Google Analytics
Zoals veel diensten maakt Google Analytics gebruik van first-party cookies om bezoekersinteracties te volgen. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, zoals wanneer het huidige bezoek plaatsvond, of de bezoeker al eerder op de site is geweest en welke site de bezoeker naar de webpagina heeft verwezen. Browsers delen geen first-party cookies tussen verschillende domeinen.

Gebruik van IP-adres
Alle computers en andere apparaten die op het internet zijn aangesloten, hebben een uniek nummer toegewezen gekregen, dat internetprotocoladres (IP-adres) wordt genoemd. Aangezien deze nummers doorgaans per land in blokken worden toegewezen, kan een IP-adres dikwijls worden gebruikt om het land, de provincie en de woonplaats te identificeren waar een computer verbinding maakt met internet. Google Analytics verzamelt het IP-adres van bezoekers om eigenaren van websites een idee te geven uit welk gebied in de wereld hun bezoekers komen. Deze methode wordt IP-geolocatie genoemd.

Google Analytics geeft de IP-adressen zelf niet aan zijn klanten door. Daarnaast kunnen eigenaren van websites die Google Analytics gebruiken via een methode die bekend staat als IP-maskering, Google Analytics opdragen slechts een deel van het IP-adres, in plaats van het volledige IP-adres, voor geolocatie te gebruiken. Of eigenaren van website nu wel of niet gebruikmaken van Google Analytics, ze hebben altijd toegang tot de IP-adressen van de bezoekers van hun website.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk wordt geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres of factuurinformatie, of andere gegevens die eenvoudig aan dergelijke informatie kunnen worden gelinkt. De gebruiksvoorwaarden van Google Analytics, waaraan alle klanten van Google Analytics zich moeten houden, verbieden het volgen of verzamelen van deze informatie met behulp van Google Analytics of het koppelen van persoonsgegevens aan informatie afkomstig van webanalyse.

Gebruik van statistische informatie door Google
Eigenaren van websites die gebruikmaken van Google Analytics, kunnen bepalen welke gegevens Google mag gebruiken. Via de opties voor het delen van gegevens van Google Analytics kunnen zij bepalen of Google deze gegevens wel of niet gebruikt. Afhankelijk van deze opties worden de gegevens gebruikt om de producten en diensten van Google te verbeteren. Eigenaren van websites kunnen deze opties op elk gewenst moment wijzigen.

Opt-out Browser Add-on
Om websitebezoekers meer keuze te geven over hoe hun gegevens door Google Analytics worden verzameld, heeft Google Analytics de Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat de informatie over het websitebezoek niet naar Google Analytics mag worden verstuurd. De Opt-out Browser Add-on van Google Analytics verhindert niet dat informatie naar de website zelf wordt verstuurd of naar andere diensten voor webanalyse.

Klik hier voor meer informatie over de Opt-out Browser Add-on van Google Analytics

Contact

U kunt contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen, vragen te stellen of klachten in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Takeda. Takeda zal passende stappen nemen voor de behandeling van verzoeken, vragen en klachten. Takeda zal binnen dertig (30) werkdagen op dergelijke verzoeken reageren.

Contactgegevens:
Postadres: Attn: Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Switzerland.

E-mailadres: dataprivacy@takeda.com

Belangrijke informatie

De nationale toezichthouder inzake gegevensbescherming van Nederland is verantwoordelijk voor toezicht op de toepassing en naleving van de wet op de bescherming van persoonsgegevens in Nederland. Voor meer informatie over uw privacyrechten, of als u niet in staat bent om een probleem direct met ons op te lossen en u wilt een klacht indienen, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland.

Deze privacyverklaring is van kracht met ingang van 4 januari 2021.